Zasady rekrutacji do świetlicy w Szkole Podstawowej w Tyczynie

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie klas I – III, w tym szczególnie:

  • dzieci, których rodzice oboje pracują zawodowo,
  • dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących i pracujących zawodowo,
  • decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Grupa świetlicowa liczy maksimum 25 uczniów, nad którą opiekę sprawuje jeden wychowawca.

3. Przyjęcie ucznia do świetlicy poprzedzają następujące czynności:

  • Wypełnienie przez rodzica (opiekuna prawnego) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
  • Rodzice, których dziecko zostanie przyjęte do świetlicy wypełniają oświadczenia o odbiorze dziecka ze świetlicy do 6 września danego roku.
  • Rozpatrywanie kart zgłoszeń dokonuje komisja kwalifikacyjna w składzie:

– dyrektor szkoły,
– pedagog szkolny,
– dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
– kierownik świetlicy.

Kierownik świetlicy
Elżbieta Rabiejewska