„We create a better future together”

            Od 1 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Tyczynie rozpoczyna realizację  projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Kreujemy razem lepszą przyszłość” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

            Projekt będzie realizowany przez okres 12 miesięcy. Jest on skierowany do uczniów klas VI, VII oraz VIII. Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych w tym naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację Projektu Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie: 196 814,00 zł.

            W projekcie weźmie udział  36 uczniów, którzy wraz z opiekunami wyjadą do szkoły partnerskiej w L-Imselliet na Malcie (dwa wyjazdy w grupach po 18 uczniów). Wyjazdy edukacyjne będą trwały po 5 dni, podczas których uczniowie, w czasie zajęć formalnych w szkole i nieformalnych poza szkołą, będą kształtować i rozwijać wiele kompetencji. Razem ponadnarodowo kreujemy lepszą przyszłość.