Regulamin pracy świetlicy szkolnej

Celem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców pracujących.

1. Świetlica jest czynna w godz. 6.30 – 16.30.

2. W czasie pobytu w świetlicy dzieci mają zapewnioną opiekę nauczycieli, uczestniczą zgodnie z planem pracy i ustalonym rozkładem dnia w ciekawych formach zajęć świetlicowych.

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 16.30.

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godz. 6.30, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy i każde wyjście ze świetlicy.

5. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

6. Z listy wychowanków świetlicy zostaje skreślone dziecko, które do niej nie uczęszcza przez okres jednego miesiąca bez podania powodu.

7. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

8. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy, rodzice muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

9. Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy może mieć wpływ na jego ocenę z zachowania.

10. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszać i omawiać w wychowawcą świetlicy.

11. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy wpłacają 5 zł na miesiąc na tzw. „fundusz świetlicy”. Gromadzone pieniądze przeznaczone są na: zakup materiałów piśmiennych oraz zabawek, artykułów do prac i zajęć artystycznych, organizację imprez świetlicowych, zakup sprzętu sportowego, upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi, artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka w czasie pobytu w świetlicy.

12. Świetlica organizuje dyżury w dniach wolnych wybranych przez szkołę, jeżeli na dyżur zapisanych jest co najmniej 3 uczniów (wskażemy miejsce opieki). Jeżeli na dyżur zapisanych jest powyżej 10 uczniów, zapewniamy ciepły posiłek.