Passion And Learning – Broadens Horizons

Passion And Learning – Broadens Horizons – kolejny projekt realizowany przez naszą szkołę ze środków unijnych z programu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów finansowany przez EFS w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca
ponadnarodowa działanie 4.2 programy mobilności ponadnarodowej.
Na realizację Projektu szkoła otrzymała dofinansowanie
w kwocie: 183 285 zł.

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do możliwości
empirycznego rozwijania kompetencji kluczowych.

 Projekt będzie realizowany od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. Jest skierowany do uczniów
klas VI, VII i VIII (w roku szkolnym 2022/2023). 

W ramach projektów PO WER  „Ponadnarodowa mobilność uczniów” każdy jego uczestnik
może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.

W projekcie Passion And Learning – Broadens Horizons głównymi działaniami są zagraniczne wyjazdy do Hiszpanii dwóch grup uczniów wraz z opiekunami trwające po 7 dni. Celem tych wyjazdów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, m.in.: rozwinięcie umiejętności praktycznych, nabycie swobody komunikacji, uczenia się, umiejętności cyfrowych oraz wielojęzyczności, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. Wybraliśmy ten kraj, ponieważ w Granadzie znajduje się
zaprzyjaźniona z nami szkoła Fundacion Ane Maria, dzięki której łatwiej nam będzie
zrealizować zaplanowane działania.

Pasja i nauka poszerza horyzonty!