Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Kreujemy razem lepszą przyszłość”

Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Tyczynie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich PO WER


„Ponadnarodowa mobilność uczniów” 
We create a better future together”

Opracowany przez naszą szkołę wniosek Projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów „Kreujemy razem lepszą przyszłość” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej  został  zatwierdzony do realizacji 13.02.2019 r. Niestety, ze względu na pandemię, zobligowani zostaliśmy do pewnych zmian i został również przesunięty termin planowanych działań. Z radością informujemy, że mamy wreszcie możliwość rozpoczęcia realizacji Projektu. Zostali o tym powiadomieni nauczyciele i rodzice, a wszelkie informacje, regulaminy i dokumenty są udostępnione na stronie naszej szkoły www.sptyczyn.pl.

 Głównym celem Projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym naukę języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Na realizację Projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie: 196 814,00 zł.

W jego realizacji weźmie udział  36 uczniów, którzy wraz z opiekunami wyjadą do szkoły partnerskiej w L-Imselliet na Malcie (dwa wyjazdy w grupach po 18 uczniów). Wyjazdy edukacyjne będą trwały po 5 dni, podczas których uczniowie, w czasie zajęć formalnych w szkole i nieformalnych poza szkołą, będą kształtować i rozwijać wiele kompetencji. Zakwalifikowani uczniowie zostaną przygotowani do wyjazdu w zakresie: językowym, kulturowym, merytorycznym i pedagogicznym na specjalnych dodatkowych zajęciach.

Szkolenie językowe trwające 25 godzin będzie ukierunkowane głównie na słownictwo w obszarze realizowanego przedsięwzięcia. Szkolenie kulturowe (10 godzin) obejmie wiedzę z zakresu tradycji, obyczajów, kultury oraz zasad ruchu drogowego Malty. Natomiast przygotowanie pedagogiczne, trwające 10 godzin,  będzie ukierunkowane na sposoby radzenia sobie ze stresem i rozłąką, adaptację w nowym środowisku, prawa i obowiązki, BHP i pierwszą  pomoc.  Przygotowanie merytoryczne  to wsparcie organizacyjno – logistyczne dla uczniów i rodziców, m.in. poinformowanie o warunkach klimatycznych, regulaminie wyjazdu, obowiązkach związanych z mobilnością. Wyloty obydwu grup planujemy na wrzesień br.

Cieszymy się bardzo, że dzięki realizacji Projektu „Kreujemy razem lepszą przyszłość” nasi uczniowie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w tak bogatym programie edukacyjnym. Na pewno zdobyte doświadczenie osobiste i uczestniczenie w zajęciach w innym kraju zainspiruje i zmotywuje do wielu dobrych zmian i pomysłów, dostarczy wielu wrażeń, nowych znajomości i niezapomnianych chwil.

Razem ponadnarodowo kreujmy lepszą przyszłość.  

dyrektor szkoły

Zofia Międlar-Mruk